همکاران در پروژه ها

شرکتهای بین المللی همکار:‏

 1. SARALLE EQUIPOS SIDERIRGICUS
 2. SARRALLE Muebles Metalicos
 3. Sartech Engineering
 4. Sarcoil
 5. BS-tech
 6. kyretabi

شرکتهای داخلی همکار:‏

 1. گسترش فاوای فاخر
 2. اندیشه فاخر
 3. فرصت آفرین فاخر
 4. راهکار توسعه فاخر
 5. ستاره کشاورز فاخر
 6. پیشگام هدی