طراحی مهندسی تفضیلی در صنایع مختلف

طراحی مهندسی تفضیلی در صنایع مختلف

در این مرحله مدارک فاز قبلی با جزئیات بیشتری طراحی می شود. اغلب مدارک این فاز، نقشه های اجرایی بوده و کارهای اجرایی بر اساس آن انجام می شوند.