پروژه ها
مدیریت پیمان ساخت تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا
مدیریت پیمان ساخت بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا با استفاده از ظرفیتهای مهندسی و تولیدی کشور

تامین تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا
تامین بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده در فاز 1 کارخانه فولاد جهان آرا با استفاده از ظرفیتهای مهندسی و تولیدی کشور

پروژه طراحی مهندسی فاز 2 کارخانه فولاد جهان آرا
بومی سازی صد در صدی پروژه طراحی مهندسی فاز 2 کارخانه فولاد جهان آرا

طراحی مهندسی فاز 1 کارخانه فولاد اروند جهان آرا
بومی سازی بخشی از پروژه طراحی مهندسی فاز 1 کارخانه فولاد اروند جهان آرا