طراحی مهندسی فاز 1 کارخانه فولاد اروند جهان آرا
طراحی مهندسی فاز 1 کارخانه فولاد اروند جهان آرا
  • وضعیت پروژه: درحال انجام
  • تاریخ شروع پروژه: 05 / 31 / 1394
  • کارفرما :فولاد اروند جهان آرا
بومی سازی بخشی از پروژه طراحی مهندسی فاز 1 کارخانه فولاد اروند جهان آرا